Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společností Finance na míru s. r. o., IČO: 292 76 187, se sídlemŠumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70237 (dále jen „Provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.vyrizeno.cz (dále jen „Portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“).
  2. Znění Obchodních podmínek může Provozovatelměnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. ÚČEL A FUNKCE PORTÁLU
  1. Účelem Portálu je na základě žádosti Uživatele srovnat pro nějnabídky produktů a služeb různých dodavatelů/poskytovatelů a vyhodnotit pro nějnejvhodnější a nejvýhodnější podmínky smlouvy v oblastech (i) poskytování spotřebitelských úvěrů (dále jen „Spotřebitelský úvěr“) a (ii) dodávek elektrické energie a plynu a/nebo sjednávání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu (dále jen „Energie“), a to na základě Uživatelem zaslaných podkladů, jež budou Provozovatelem vyhodnoceny, kdy na základě této rešerše získaných podkladů posléze Provozovatel pečlivě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vyhodnotí pro Uživatele nejvýhodnější nabídku Spotřebitelského úvěru a/nebo Energií u Provozovatelem vybraných poskytovatelů Spotřebitelských úvěrů nebo dodavatelů Energií (dále jen „Dodavatel“). Provozovatel předloží uživateli nabídku, kterou vyhodnotí podle svého uvážení za nejvhodnější. Poskytovatel Spotřebitelského úvěru a dodavatel Energií dále také jen jako „Dodavatel“).
  2. Provozovatel v souvislosti s výše uvedeným prohlašuje, že bude pro Uživatele vybírat poskytovatele Spotřebitelského úvěru a/nebo dodavatele Energií na základě individuálního posouzení každého uživatele dle získaných podkladů tak, aby pro něj finální nabídka byla vzhledem ke všem informacím známých Provozovateli nejvhodnější.
 3. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PORTÁLU
  1. Uživatel bere primárně na vědomí, že pokud má skutečný zájem využívat služeb Portálu, je při zasílání podkladů povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Pokud Uživatel jedná za jiného, prohlašuje, že je k tomuto jednání oprávněn, tj. zmocněn, a tuto skutečnost na vyžádání Provozovatele je schopen bezodkladně prokázat.
  2. Uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude zasílat urážlivé, sprosté, vulgární, rasistické, neetické, nemravné a jiné nevhodné výrazy, texty, obrázky a obdobný obsah. Dále Uživatel prohlašuje, že nebude do systému Portálu vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Portál nemusí být nepřetržitě funkční a dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu technického vybavení Provozovatele a jeho sítě.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Portál jako celek je chráněn autorským právem. Uživatel se tak v této souvislosti zavazuje, že se zdrží výkonu jakékoliv činnosti, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do Portálu či tento Portál neoprávněně užít.
 4. OBDRŽENÍ NABÍDKY
  1. Provozovatel vykonává svoji činnost s potřebnými znalostmi a péči, a to v zájmu Uživatele tak, aby tento obdržel nejvhodnější a co možná nejvýhodnější nabídku poptávaného produktu v návaznosti na individuální posouzení povahy a potřeb Uživatele. Poté co Provozovatel bude mít za to, že vyhledal pro Uživatele nejvhodnější nabídku, o této skutečnosti informuje Uživatele telefonicky nebo prostřednictvím emailové komunikace. Uživateli budou sděleny veškeré relevantní podmínky vyhledané nabídky, které jsou podstatné pro rozhodnutí o eventuálním uzavření smlouvy se třetí osobou.
  2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že jím vyhodnocená nejvhodnější nabídka poptávaného produktu se může měnit v návaznosti na čas a Uživatelem nesdělené individuální podmínky.
  3. Provozovatel neodpovídá za uzavření předmětné smlouvy s Dodavatelem ani její obsah. Provozovatel současně informuje Uživatele, že tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele nebo Provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky Energií nebo Spotřebitelských úvěrů, jež budou Uživateli ze strany Provozovatele sděleny, jsou nezávazné a Provozovatel ani Dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu.
  4. Uživatel bere na vědomí, že obsah smlouvy, jež bude případně mezi ním a Dodavatelem ujednán, je smluvním vztahem čistě mezi ním a Dodavatelem, a proto tak Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah této smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje Uživateli právní služby vztahující se k vyhodnocení jednotlivých smluvních dokumentů a příslušných podmínek.
 5. INFORMACE A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
  1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel má zájem Uživatelům poskytovat profesionální služby a uspokojovat jejich zájmy v co možná nejvyšší míře, Uživatelům tímto předkládá kontaktní údaje pro případ řešení nespokojenosti nebo požadavku na získání dalších informací.
  2. Kontaktními údaje Provozovatele pro vyřizování stížností jsou:
   - adresa pro doručování: Finance na míru s. r. o., Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno,
   - adresa elektronické pošty: info@vyrizeno.cz,
   - telefonní kontakt: +420 226 289 029.
  3. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, jejíž aktuální kontakt je spotřebitelům veřejné přípustný na internetové adrese www.coi.cz
  4. Provozovatel Uživatele tímto informuje, že orgánem dohledu nad činností Provozovatele při výkonu činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru Česká obchodní inspekce.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů tím, že Provozovateli poskytne podklady obsahující informace nezbytné ke splnění účelu Portálu a činnosti Provozovatele.
  2. Provozovatel přijal v rámci technického provozu Portálu k ochraně osobních údajů Uživatelů prostředky a opatření, jež  je  možné  po Provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.
  3. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména: jméno a příjmení, datum narození, firma, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“), jakož i dalších údajů, které Uživatel sdělí Provozovateli i v budoucnu prostřednictvím Portálu, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru. V případě, že Uživatel dobrovolně sdělí Provozovateli i své rodné číslo, vztahují se ustanovení tohoto článku rovněž na tento údaj.
  4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vyhledání, vyřízení a případného vypracování návrhu na uzavření smlouvy, jejíž předmětem bude poskytnutí Spotřebitelského úvěru nebo dodávky Energie. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje i pro statistické účely.Uživatel uděluje souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů na dobu 20 let.
  5. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytl jeho Osobní údaje i třetí osobě, a to za účelem vyřízení veškerých záležitostí souvisejících s vypracováním návrhu smlouvy o poskytnutí Spotřebitelského úvěru nebo dodávek Energie. Konkrétní identifikační údaje o tomto třetím subjektu budou Uživateli sděleny telefonicky, nebo písemně, a to vždy před uzavřením předmětné smlouvy.
  6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích. Tato povinnost platí pro Uživatele do doby uzavření nebo odmítnutí nové smlouvy mezi Uživatelem a třetí osobou, jejíž identita bude Uživateli známa ihned poté, co Provozovatel tuto třetí osobou s přihlédnutím k individuálnímu zájmu Uživatele vybere.
  7. Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele s tím, že při výběru této třetí osoby bude Provozovatel dbát o to, aby tento případný zpracovatel byl osobou, jež se zpracováním osobních údajů zabývá, s touto činností má zkušenosti a skýtá záruku ochrany Osobních údajů před jejím zneužitím třetími osobami.
  8. Provozovatel tímto Uživatele informuje o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu info@vyrizeno.cz.
  9. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na sídlo Provozovatele nebo emailovou adresu uvedenou v odstavci
  10. V případě, že by Uživatel nabyl dojmu, že Provozovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Provozovatele žádat o poskytnutí bližších informací a žádat po Provozovateli nápravu. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; o výši úhrady bude Uživatel poučen před poskytnutím informace.
  11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací obchodní a marketingové povahy. Tyto informace mohou souviset se zbožím, službami nebo obchodním závodem Provozovatele či třetích osob, se kterými Provozovatel v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje. Tyto informace obchodního a marketingového charakteru mohou být Uživateli sdělovány na elektronickou adresu Uživatele nebo telefonicky.
 7. SOUBORY COOKIES
  1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Portál pracuje se soubory cookies, o čemž je Uživatel v úvodu Portálu zpraven.
  2. Uživatel bere na vědomí, že cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do jeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku jeho zařízení. Soubory cookies umožňují Provozovateli rozlišit Uživatele od ostatních uživatelů Portálu. Díky těmto souborům může Provozovatel Uživatelům nabídnout lepší a kvalitnější fungování Portálu a neustále zlepšování svých služeb.
  3. V některých případech používá Provozovatel reklamní soubory cookies třetích stran, které mu umožňují pochopit a zlepšit účinnost jeho reklamy jak na Portále, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.
  4. Další informace ohledně souborů Cookies lze nalézt například zde
   https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  5. Uživatel bere na vědomí, že Portál používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Gogole“). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Běžného uživatele umožňující analýzu způsobu užívání Portálu Uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy běžného uživatele) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Portálu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v jeho prohlížeči, nicméně by si měl uvědomit, že jestliže tak učiní, tak nebudete schopen plně využívat veškeré funkce Portálu. Používáním Portálu Uživatel také souhlasí se zpracováváním údajů o něm ze strany společnosti Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné či neúčinné nebo se takovými stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  2. Pokud vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Kontaktní údaje Provozovatele:
   adresa pro doručování: Finance na míru s. r. o., IČO: 292 76 187, Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno,
   adresa elektronické pošty: info@vyrizeno.cz,
   telefonní kontakt: +420 800 688 388.